Algemeen Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van
R.A. Bakker h.o.d.n.
MANIMAL WORKS

K.v.K. nr. 24244284, Rotterdam.

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offerteaanvragen bij Manimal Works, door Manimal Works uitgebrachte offerten, op overeenkomsten met Manimal Works gesloten en op alle andere handelingen welke Manimal Works in het zakelijk verkeer verricht. Deze algemene voor-waar-den maken onderdeel uit van elke door Manimal Works uitgebrachte offerte en/of een met Manimal Works gesloten overeenkomst.

Artikel 2.

Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 3.

Alle offerten zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4.

Elke offerte dient als één geheel te worden beschouwd. Aanvaarding van de samengestelde prijsopgave doet geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs ontstaan.

Artikel 5.

Alle bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, maten of andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk doch zijn voor Manimal Works slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Details behoeven in het offertestadium niet te worden verstrekt.

Artikel 6.

Aanbiedingen, ontwerptekeningen, ontwerpen, modellen, berekeningen, mallen, stempels, tekeningen, foto’s, afgietsels en all andere zaken welke in het kader van het uitbrengen van de offerte en/of het uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt zijn en blijven eigendom van Manimal Works en mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming aan derden worden doorgegeven of ter inzage verstrekt. Desgevraagd dienen deze zaken onmiddellijk aan Manimal Works te worden teruggegeven. Bij overtreding van dit verbod is degene aan wie de offerte is uitgebracht en/of degene met wie de overeenkomst tot stand is gekomen aan Manimal Works een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verschul-digd ter grootte van vijfmaal het totaalbedrag van de offerte c.q. het bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van Manimal Works op schadevergoeding. Het staat Manimal Works te allen tijde vrij deze zaken te gebruiken voor elk door haar gewenst doel.

Artikel 7.

Aan mondelinge mededelingen welke worden gedaan zijdens Manimal Works in het kader van het uitbrengen van een offerte kan geen enkel recht worden ontleend.

Artikel 8.

Indien, na het uitbrengen van een offerte, geen opdracht wordt verstrekt is degene aan wie de offerte is uitgebracht gehouden om aan Manimal Works de kosten te vergoeden welke Manimal Works heeft moeten maken teneinde de offerte uit te brengen.

Artikel 9.

De opdrachtgever is gehouden om voor, dan wel bij, het geven van de opdracht aan Manimal Works alle gegevens te verschaffen waarvan de opdrachtgever weet, c.q. redelijkerwijs kan vermoeden, dat deze voor Manimal Works relevant zijn. Hieronder zijn onder meer, doch niet uitsluitend, onder begrepen gebruiksdoel en beoogde locatie van het bestelde werk alsmede alle gegevens omtrent deze locatie.

Artikel 10.

Een bij Manimal Works geplaatste order of een aan Manimal Works gegeven opdracht bindt Manimal Works eerst indien deze door haar schriftelijk is aanvaard. Ook indien de order of de opdracht een aanvaarding inhoudt van een door Manimal works uitgebrachte offerte. Een geplaatste order of een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever direct door het plaatsen van de order of het geven van de opdracht. Indien na het uitbrengen van de offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst kosten van loon, materiaal of andere kosten zijn gestegen is Manimal Works gerechtigd deze kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 11.

Indien voor het sluiten van een overeenkomst of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst gebruik gemaakt wordt van enig communicatiemiddel is de juiste ontvangst van enig bericht voor risico en voor rekening van de opdrachtgever. Bij mondelinge mededelingen welke gedaan worden voor het tot stand komen of bij de uitvoering van een over-eenkomst zijn bindend de naar aanleiding daarvan door Manimal Works gemaakte notities en de daaraan door Manimal Works gegeven interpretatie. Bewijs van een daarvan afwijkende en voor Manimal Works duidelijke bedoeling bij opdrachtgever, alsmede van het daarmee instemmen door Manimal Works moet door de opdracht-gever geleverd worden.

Artikel 12.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt levering geacht te zijn geschied vanaf het bedrijfsadres van Manimal Works. Vanaf het moment dat de verkochte zaken het bedrijfsadres van Manimal Works hebben verlaten worden deze vervoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever

Artikel 13.

Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen.

Artikel 14.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan levering van delen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig de betalingscondities in deze algemene voorwaarden.

Artikel 15.

Indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst verzuimt om aan Manimal Works gegevens welke op enigerleiwijze van belang zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht, aan Manimal Works te verschaffen zijn alle gevolgen daarvan voor rekening en risico van de opdrachtgever en is Manimal Works gerechtigd om eenzijdig de prijs bij te stellen, welke de opdrachtgever gehouden is te voldoen.

Artikel 16.

Indien het werk niet of niet volledig voldoet aan de wensen van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet (geheel) juist en/of niet volledig zijn geweest dient de opdrachtgever niettemin af te nemen tegen de overeengekomen prijs, eventueel verhoogd met componenten als hiervoor bedoeld.

Artikel 17.

De opdrachtgever erkent dat Manimal Works zich bezig houdt met het vervaardigen van kunstzinnige werken. Bij het uitvoeren van een order dient Manimal Works zich zoveel mogelijk te houden aan aanwijzingen van de opdrachtgever doch het staat Manimal Works vrij om op grond van artistieke overwegingen af te wijken van de aanwijzingen van de opdrachtgever.

Artikel 18.

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan de zijde van de opdrachtgever intredende, wordt vertraagd kan door Manimal Works over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, respectievelijk afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten, een en ander vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van opdrachtgever vervaardigd werk worden beschikt op de termijn, waarop, indien geen vertraging ware ingetreden zou zijn beschikt geworden. Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

Artikel 19.

De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn gaat in op het ogenblik dat een voor Manimal Works bindende overeenkomst tot stand is gekomen en bovendien alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van Manimal Works zijn, de noodzakelijke leveringen, werkzaamheden en voorzieningen, waartoe de opdrachtgever conform deze voorwaarden gehouden is, verricht, c.q. getroffen zijn en de betalingen indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden door Manimal Works is ontvangen.

Artikel 20.

Indien Manimal Works de nakoming van haar verbintenis jegens een opdrachtgever heeft opgeschort, wordt de met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn verlengd met de tijd dat het werk is opgeschort.

Artikel 21.

De met Manimal Works overeengekomen levertijden zijn door de opdrachtgever steeds als ongeveer en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 22.

Overschrijding van een met Manimal Works overeengekomen fatale levertijd, veroorzaakt door over-macht, of door toedoen van de opdrachtgever geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Zij geeft evenmin de opdrachtgever het recht op enige uit deze of uit andere tussen partijen gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

Artikel 23.

In geval van overschrijding van een fatale levertijd anders dan door overmacht of door toedoen van de opdrachtgever kan van Manimal Works, indien en voor zover deze overschrijding aan haar te wijten is of voor haar risico komt, betaling van schadevergoeding gevorderd worden ter grootte van ten hoogste i.25,00 voor elke werkdag waarmee de leveringstermijn is overschreden tot een maximum van de door de opdrachtgever werkelijk geleden schade, uitsluitend voor zover deze schade genoegzaam zal zijn aangetoond. Echter zal de totale door Manimal Works verschuldigde schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 30% van de voor het betreffende werk of levering overeengekomen prijs.

Artikel 24.

Voor zover de opdrachtgever in verband met overschrijding van de levertermijn schadevergoeding zal dienen te betalen dient deze betaling plaats te vinden binnen een maand nadat het bedrag van de schade door Manimal Works is gefactureerd. Indien Manimal Works tot vergoeding van schade verplicht is, zal deze schadevergoeding mogen worden verrekend.

Artikel 25.

Indien de opdrachtgever een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Manimal Works alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, met een minimum van 30% van het overeengekomen bedrag. Een en ander laat onverlet het recht van Manimal Works om nakoming van de overeenkomst te verlangen.

Artikel 26.

Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht het vervaardigde werk direct na gereedkoming in ontvangst te nemen.

Artikel 27.

Vanaf het moment dat door Manimal Works is gemeld dat het werk gereed is, is het werk voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien het werk niet direct na gereedkoming in ontvangst wordt genomen is Manimal Works gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 28.

Indien, bij overeengekomen levering in gedeelten binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen leve-ring in gedeelten zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering is afgenomen, heeft Manimal Work het recht om, of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 29.

Wijziging in, aanvulling of annulering van een overeenkomst is slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 30.

De opdrachtgever heeft het recht na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen op te dragen. Voor zover deze wijziging een uitbreiding van de opdracht inhoudt zal meerwerk in rekening gebracht worden door Manimal Works. Voor zover deze wijziging een vermindering van de opdracht inhoudt heeft de wijziging niet tot gevolg dat de door de opdrachtgever te betalen prijs wordt verminderd

Artikel 31.

Wanneer de opdrachtgever wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst verlangd en de opdrachtgever niet in staat is dit tijdig en schriftelijk aan Manimal Works ter kennis te brengen is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 32.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs vermeerderd met een handlingstoeslag van 25% berekend en niet teruggenomen. Noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Manimal Works.

Artikel 33.

De zaken zijn na gereedmelding door Manimal Works aan de opdrachtgever voor risico van de opdrachtgever, zowel bij franco- als bij niet-franco leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 34.

Na gereedmelding kan de opdrachtgever Manimal Works terstond mededelen dat hij in de gelegenheid wil worden gesteld zich te overtuigen van de staat waarin het werk zich bevindt. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Manimal Works hem gedurende 24 uur in de gelegenheid stellen om het werk te controleren of te doen controleren, tenzij deze termijn noodzakelij-ker-wijze korter is als gevolg van een tussen partijen overeengekomen leveringstermijn of een door de opdrachtgever gestelde termijn

Artikel 35.

Indien de opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van de in het vorige artikel omschre-ven moge-lijkheid om de staat van het werk te controleren in het bedrijf van Manimal Works doordat zulks redelijkerwijs niet van hem gevergd kon worden, is de opdrachtgever gehouden om bij aankomst van het werk zich te overtuigen van de staat waarin het werk zich bevindt. In het geval blijkt van schade aan het werk dient de opdrachtgever zulks ter-stond kenbaar te maken aan Manimal Works en dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.

Artikel 36.

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Manimal Works tenzij door grove schuld of ernstige nalatigheid van Manimal Works veroorzaakt.

Artikel 37.

Alle betalingen dienen te geschieden op een door Manimal Works aan te wijzen rekening.

Artikel 38.

Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 39.

Manimal Works is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken of op te schorten indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

Artikel 40.

Met overschrijding van enige overeengekomen betalingstermijn zal de opdrachtgever een vertragingsrente aan Manimal Works verschuldigd zijn van 2% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

Artikel 41.

Indien Manimal Works haar vordering, nadat door de opdrachtgever niet tijdig is betaald en de opdrachtgever door Manimal Works eenmaal tevergeefs is aangemaand, uit handen heeft gegeven aan een derde is de opdrachtgever tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Manimal Works. Zulks met een minimum van 15% van het openstaande bedrag.

Artikel 42.

Indien de opdrachtgever in geval van niet-tijdige betaling of om enig andere reden, door of namens Manimal Works in rechte betrokken wordt, waaronder begrepen een faillissementsaanvraag van de opdrachtgever is hij, indien hij door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, of de procedure gero-yeerd of ingetrokken wordt aan Manimal Works, naast de hiervoor omschreven buitengerechtelijke kosten en de geliquideerde proceskosten, het volle bedrag van de rekening die Manimal Works terzake dient te voldoen aan de deurwaarder of advocaat.

Artikel 43.

Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van Manimal Works niet op.

Artikel 44.

Manimal Works is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden indien schade of kosten een gevolg zijn van:
A. Fouten in een door of namens de opdrachtgever voorgeschreven niet van Manimal Works afkomstig ontwerp of tekening, gegevens of orders van de opdrachtgever afkomstig.
B. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
C. Functionele ongeschiktheid van materialen of onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld respectievelijk voorgeschreven.
D. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden, die door de opdrachtgever tewerk zijn gesteld of voorgeschreven. Voor zover dergelijke schade is toegebracht aan derden vrijwaart opdrachtgever Manimal Works voor de aanspraken die derden terzake jegens haar mochten maken.

Artikel 45.

Manimal works zal voor schade toegebracht aan eigendommen van de opdrachtgever, door deze nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een hogere som dan de helft van het aan haar voor de opdracht in een voltooide staat, in totaal verschuldigde bedrag. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van Manimal Works. In dat geval zal Manimal Works nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een hogere som dan het aan haar voor de opdracht in voltooide staat in totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 46.

Manimal Works is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door, samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik, de aanwezigheid of het vervoer van van haar afkomstige zaken of onderdelen daarvan. De opdrachtgever is gehouden Manimal Works te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding die derden ten laste van Manimal Works mochten maken terzake van gemelde oorzaken.

Artikel 47.

De opdrachtgever is gehouden alle door hem door Manimal Works gegeven modellen, teksten, drukproeven, ontwerptekeningen, specificaties en dergelijke zo nauwgezet mogelijk te controleren en nood-zakelijke wijzigingen onverwijld en ondubbelzinnig schriftelijk aan Manimal Works door te geven.

Artikel 48.

Manimal Works is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen of informatiedragers, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of zijn voorge-schreven of voor de gevolgen van moeilijkheden optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door Manimal Works overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverd.

Artikel 49.

Storingen in het bedrijf van Manimal Works ten gevolge van overmacht (als zodanig zullen onder andere gelden: oorlog, mobilisatie, onrusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstoffen of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, maatregelen van overheidswege, ontslaan Manimal Works van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn c.q. van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en rente kan doen gelden.

Artikel 50.

In geval van overmacht zal Manimal Works daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Manimal Works af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van het werk.

Artikel 51.

Na levering garandeert Manimal Works de deugdelijkheid van materialen en het werk in het algemeen, volgens daaraan in redelijkheid, mede gezien aard en bestemming, te stellen eisen tot drie maanden na de levering.

Artikel 52.

In geval de opdrachtgever zich jegens Manimal Works beroept op ondeugdelijkheid van materialen en deze klacht door Manimal Works is geaccepteerd, heeft Manimal Works de keuze ondeugdelijke materialen zonder kosten voor de opdrachtgever te vervangen dan wel met de opdrachtgever een schriftelijke regeling voor de vergoeding van de schade te treffen. Manimal Works zal echter nimmer, jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn tot een hoger bedrag dan de factuurprijs van de ondeugdelijke materialen.

Artikel 53.

Manimal Works is niet gehouden garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden:
A. Indien door anderen dan Manimal works of haar personeel werkzaamheden aan het werk zijn verricht.
B. Indien gebreken aan het werk het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de opdrachtgever of diens personeel zoals gebruik onder extreme omstandigheden.
C. Indien het werk niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
D. Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting voortvloei-ende uit deze of daarmee samenhangende overeenkomst, waaronder begrepen niet tijdige betaling.

Artikel 54.

Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade mede uit hoofde van later aan het licht gekomen gebreken uit.

Artikel 55.

Indien Manimal Works ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

Artikel 56.

Indien door de opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde leveranciers zal Manimal Works onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde nimmer gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens Manimal Works te aanvaarden.

Artikel 57.

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van het werk. Blijft reclame achterwege dan wordt de opdrachtgever geacht het werk akkoord te hebben bevonden.

Artikel 58.

Gebreken bij een deel van het geleverde geeft niet het recht tot afkeuring van de geheel geleverde partij.

Artikel 59.

Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de factuur niet schriftelijk aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Artikel 60.

De opdrachtgever verliest het recht te reclameren als hiervoor omschreven door in gebruik name, be- of verwerking, wijziging of vervreemding van het werk.

Artikel 61.

Zolang de opdrachtgever het verschuldigde terzake van welke overeenkomst dan ook, daaronder begrepen vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet aan Manimal Works heeft voldaan, blijven de zaken die Manimal Works aan de opdrachtgever heeft geleverd, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Manimal Works. De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling van die zaken zorg te dragen en is niet gerechtigd die zaken geheel of gedeeltelijk aan derden in eigendom af te staan, in pand te geven, ter gebruik of in bewaring te geven of op enig andere grond af te staan of uit de ruimte, waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen.

Artikel 62.

Opdrachtgever machtigt Manimal Works om, indien opdrachtgever in gebreke is, alle door Manimal Works onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tot zich te nemen. In dat geval wordt Manimal Works door opdrachtgever eveneens gemachtigd om alle ruimte en vertrekken te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 63.

Alle kosten en schade voortvloeiende voor Manimal Works uit het terugnemen c.q. de verwijderen van de zaken als hiervoor vermeld, dienen door de opdrachtgever aan Manimal Works te worden vergoed.

Artikel 64.

Alle intellectuele eigendomsrechten, hoe ook genaamd, welke op een werk rusten, blijven bij Mani-mal Works. Het is de opdrachtgever verboden, op straffe van verbeurte van een boete van i.100.000,00 per keer en van i.1.000,00 voor elke dag dat de overtreding voort duurt, van het werk op een andere wijze gebruik te maken dan tussen partijen overeengekomen. Daaronder valt onder meer (tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen): het vermenigvuldigen, fotograferen en het gebruiken voor publicaties van het werk. Indien door Manimal Works een model of illustratie is vervaardigd ten behoeve van enig product, blijft het 3D model eigendom van Manimal Works. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Manimal Works dit 3D model gedurende zes maanden na het uitvoeren van de overeenkomst exclusief voor de opdrachtgever houden. Bij tentoonstelling, publicatie of openbaarmaking van enig product van Manimal Works dient altijd Manimal Works genoemd te worden als maker van het product.

Artikel 65.

Indien als gevolg van het, al dan niet globaal, volgen van de aanwijzingen van de opdrachtgever, in-breuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde, dient de opdrachtgever Manimal Works te vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van deze derde. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan Manimal Works een schadevergoeding verschuldigd welke gelijk is aan de overeengekomen prijs voor het betreffende werk. Tevens is Manimal Works gerechtigd om het betreffende werk, als ware het haar eigendommen, van de opdrachtgever op te vorderen.

Artikel 66.

Wanneer in een bevestiging van een opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze algemene voorwaarden worden deze niet erkend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 67.

Wanneer Manimal Works zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is Manimal Works gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Manimal Works besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtge-ver, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Manimal Works ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 68.

Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Manimal Works gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij vrijwillige liquidatie van diens bedrijf of indien de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of de opdrachtgever anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Manimal Works ge-rechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling elke dezer over-eenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten tot betaling van kosten, schade en interest.

Artikel 69.

Indien geschillen ontstaan naar aanleiding van een offerte of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Rotterdam bevoegd.

Artikel 70.

Op alle door deze algemene voorwaarden bestreken offerten en overeenkomsten en uitvloeisel daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van koophandel en fabrieken te Rotterdam.